Website Banner
เครื่องกรองน้ำ 
 
 
 เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน Unipure (Green) 2 oring
      เครื่องกรองน้ำ แบรนด์ Uni pure รุ่น 5 ขั้นตอน  ด้วยระบบการกรอง 5 ขั้นตอน ที่ประกอบด้วยไส้กรองที่มีคุณภาพ
     * ตัวเครื่องประกอบและติดตั้งง่าย
     * การเปลี่ยนและทำความสะอาดไส้กรองไม่ยุ่งยาก ง่ายและสะดวก
* อุปกรณ์ประกอบครบชุด ได้แก่ 
ที่ขัน สายPE ก๊อก เป็นต้น
     -  ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP กำจัดตะกอนและของแข็งแขวนลอย จากท่อส่งน้ำประปา
     - ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Block Carbon กำจัดตะกอนที่อาจหลุดลอดมาอีกครั้ง พร้อมทั้ง กำจัด  
        สี กลิ่น และคลอรีนในน้ำ
     -  ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรองเรซิ่น กำจัดหินปูน และปรับรสชาติให้น้ำนุ่มนวลชวนดื่มยิ่งขึ้น
     -  ขั้นตอนที่ 4 และ 5 ไส้กรอง Post Carbon สำหรับดักจับกลิ่น และสีที่อาจเกิดจากกระบวนการ
        ข้างต้น ก่อนไปบริโภคอีกครั้งหนึ่ง


 
 เครื่อง  RO 50 GPD Treatton
 
     * ขนาดการกรองที่ละเอียดมากถึง 0.0001 ไมครอน จึงทำให้น้ำสะอาดบริสุทธิ์
     * การออกแบบสวยงาม ทันสมัย
 
     ขั้นตอนที่ 1 Sediment Filter ไส้กรองคาร์บอน เป็นการผลิตแบบผสมผสานเส้นใย PP ไว้กับคาร์บอน
     มีประสิทธิภาพในการดักจับ สี กลิ่น และสารพิษพร้อมทั้งผนวกกับความสามารถในการดักจับตะกอนของ
     ไส้กรอง Sediment ไว้ด้วยกัน
     ขั้นตอนที่ 2 Block Carbon (CTO) กำจัดคลอรีน สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ กรองแบบดูดซึมโดย
     ผ่านกัมมันต์ที่มีความพรุน
     ขั้นตอนที่ 3 Resin Filter (RSN) เป็นการกรองโดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนประจุที่เป็นโซเดียม เพื่อลด
     ความกระด้างของน้ำ ทำให้น้ำดื่มมีรสชาตินุ่มนวลขึ้น
     ขั้นตอนที่ 4 Reverse Osmosis เป็นการกรองโดยผ่านเนื้อเยื่อ Membrane ขนาดการกรองเล็กมากถึง
     0.0001 ไมครอน จึงทำให้น้ำสะอาดและบริสุทธิ์ล
     ขั้นตอนที่ 5 Inline Post Carbon กรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง สารหนู 
     สารปรอท สารอินทรีย์ กำจัดสีและกลิ่นที่อาจตกค้างอยู่ในน้ำ
 

 
 เครื่องกรอง  UP-150
       เครื่องกรองน้ำ แบรนด์ Unipure ระบบ รีเวอร์ส ออสโมซีส รุ่น UP - 150 กำลังการผลิต 150 แกลลอน ต่อวัน หรือ 568 ลิตร ต่อวัน เหมาะสำหรับ บ้านเรือน ด้วยระบบการกรองอันเปี่ยมประสิทธิภาพถึง 5 ขั้นตอน
       เป็นเครื่องกรองน้ำที่มีระบบการบำบัดหรือทำความสะอาดน้ำ 5 กระบวนการ ประกอบด้วย 5 ระบบ ดังนี้
       ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP กำจัดตะกอนและของแข็งแขวนลอย จากท่อส่งน้ำประปา
       ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Gac ดักจับวัตถุอินทรีย์ขนาดเล็ก กลิ่น สี คลอรีน สารเคมีและยาฆ่าแมลง
       ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรองBlock Carbon กำจัดรีนสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์
       ขั้นตอนที่ 4 เป็นหัวใจของระบบกรองคือไส้กรอง Reverse Osmosis ด้วยเนื้อเยื่อเมมเบรนที่มีความ
       ละเอียดสูงมาก สามารถกำจัดสารละลาย และไม่มีเชื้อโรคหลงเหลืออยู่เลย
       ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรอง Post Carbon สำหรับดักจับกลิ่น และสีที่อาจเกิดจากกระบวนการข้างต้น
       ก่อนไปบริโภคอีกครั้งหนึ่ง
       เครื่องกรอง RO UP - 150 สามารถผลิตน้ำดื่มสะอาดบริสุทธิ์ได้ 150 แกลลอนต่อวัน
 

 
 เครื่องกรอง TRT-300
       เครื่องกรองน้ำ แบรนด์ Treatton ระบบ รีเวอร์ส ออสโมซีส รุ่น TRT 300 กำลังการผลิต 300 แกลลอน ต่อวัน หรือ 1,136 ลิตร ต่อวัน เหมาะสำหรับ ธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร สำนักงาน และบ้านเรือน ด้วยประสิทธิภาพของการกรอง ถึง 5 ขั้นตอน คุณมั่นใจได้ว่าน้ำสะอาด ปราศจากกลิ่นและเชื้อโรค ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน
        เป็นเครื่องกรองน้ำที่มีระบบการบำบัดหรือทำความสะอาดน้ำ 5 กระบวนการ ประกอบด้วย
5 ระบบ ดังนี้
        ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP กำจัดตะกอนและของแข็งแขวนลอย จากท่อส่งน้ำประปา
        ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Block Carbon กำจัดสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่ก่อให้เกิด สี กลิ่น
        และคลอรีนในน้ำ
        ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรองGac Carbon กำจัดกลิ่น สี คลอรีน โลหะหนักและสารก่อมะเร็ง
        ขั้นตอนที่ 4 เป็นหัวใจของระบบกรองคือไส้กรอง Reverse Osmosis ด้วยเนื้อเยื่อเมมเบรนที่มี
        ความละเอียดสูงมาก สามารถกำจัดสารละลาย และไม่มีเชื้อโรคหลงเหลืออยู่เลย
        ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรอง Post Carbon สำหรับดักจับกลิ่น และสีที่อาจเกิดจากกระบวนการข้างต้น
        ก่อนไปบริโภคอีกครั้งหนึ่ง

"คิดถึงระบบน้ำคิดถึงธนนันต์"
Current Pageid = 39