Website Banner
 
 
Media (สารกรอง)
สารกรอง Resin สำหรับลดความกระด้างในระบบผลิตน้ำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
                            
                                                                         
 
สารกรอง Carbon   สำหรับจับกลิ่น, ตะกอน, สี ในน้ำประปา น้ำ Feed ก่อนเข้า
ระบบน้ำ Soft, น้ำดื่ม

Carbon "METRA"
Carbon JACOBI .pdf


   

    
 
สารกรอง Mangnese   ใช้กรองสารแขวนลอย  กรองแมงกานิสและสนิมเหล็ก 
ล้างโดยการ Back Wash  ด้วยน้ำปกติ
 
 
 

 สารกรอง Anthracite    ใช้กรองสารแขวนลอย  ใช้แทนทรายละเอียดล้างโดย
การ  Back Wash ด้วยน้ำปกติ
 
 
   
      
 เกลือบริสุทธิ์สำหรับฟื้นฟูสภาพ Resin

ทรายกรองน้ำ

ทรายเบอร์ 0 ขนาด 0.3-0.5 mm. ทรายเบอร์ 4 ขนาด 5.0-8.0 mm.

ทรายเบอร์ 1 ขนาด 0.5-0.8 mm. ทรายเบอร์ 5 ขนาด 10-15 mm.

ทรายเบอร์ 2 ขนาด 1.0-2.0 mm. ทรายเบอร์ 6 ขนาด 15-20 mm.

ทรายเบอร์ 3 ขนาด 3.0-5.0 mm. ทรายเบอร์ 7 ขนาด 20-30 mm.


    
         "คิดถึงระบบน้ำคิดถึงธนนันต์"
Current Pageid = 11