Website Banner
 สเปรย์                     

     TANTECH 701

     TANTECH 702
     TANTECH 711
     TANTECH 712
     TANTECH 714
     TANTECH 715
     TANTECH 717
     RP - 60
     GREASE SPRAY
     SILICONE WATER
     ACECO U-001
 
 

ไส้กรองน้ำ
 

TANTECH 712
สเปรย์ล้างโมลด์

          TANTECH 712 เหมาะสำหรับใช้ทำความสะอาด Mould, เครื่องจักร, ชิ้นส่วนงาน
ที่มีความสกปรก 

        TANTECH 712 เป็นสเปรย์ทำความสะอาดสิ่งสกปรก  เช่น จารบี, น้ำมัน, ซิลิโคน และสิ่งสกปรกต่างๆ  ไม่ทำอันตรายต่อสภาพแวดล้อมเพราะไม่มีส่วนผสมของสาร CFC

        TANTECH 712 ใช้งานสะดวก  หลังจากฉีดทำความสะอาดแล้วจะแห้งไปเอง 
ไม่ต้องใช้ลมเป่าอีกที

วิธีใช้

          
ฉีดพ่น TANTECH 712 ให้ห่างจากชิ้นงานประมาณ 15 - 30 ช.ม. ควรใช้ในขณะที่ชิ้นงานมีความร้อนไม่สูงจะทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้น
 
   ข้อควรระวัง
           -  อย่าเก็บในที่ร้อนเกิน 50 ๐C (120 F)
           -  TANTECH 712 สามารถติดไฟได้  ดังนั้น  ไม่ควรฉีดพ่นใกล้กับจุดที่มีความร้อนสูงหรือเปลวไฟ
           -  สำหรับพลาสติกควรทำการฉีด  ทดสอบก่อนว่า TANTECH 712 เหมาะสำหรับพลาสติกชนิดนั้นหรือไม่

"คิดถึงระบบน้ำคิดถึงธนนันต์"
Current Pageid = 18